Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergiftiging algemeen

 Active ImageActive Image      

1. oorzaken

- bewuste intoxicatie
- depressie
- suicide
- recreationeel drugsgebruik
- accidentele intoxicatie
- veel voorkomend bij kinderen!

- gifstoffen tijdens arbeid (landbouw!)

2. kliniek

- symptomen afhankelijk van het intoxicerende agens
- symptomatologie
- neurologische symptomen
- lethargie
- agitatie
- coma
- hallucinaties
- stuipen
- respiratoir
- tachypnee, bradypnee of apnee
- verlies van vrije luchtweg
- cardiovasculair
- dysrytmie
- geleidingsblock
- vitale parameters
- hyperthermie of hypothermie
- tachycardie of bradycardie
- hypertensie of hypotensie
- toxidromen (syndromen afhankelijk van het agens)
- anticholinergisch syndroom
- verminderde mentale toestand (verwarring, delirium of lethargie)
- droge huid en droge slijmvliezen
- gedillateerde pupillen
- tachycardie
- hyperthermie
- roodheid gelaat
- urinaire retentie
- cholinergisch syndroom
- overdreven secreties (speekselvloed, tranenvloed, urineverlies, zweten)
- miosis
- bronchospasmen
- wheezing
- opiaat-syndroom
- depressie centraal zenuwstelsel
- respiratoire depressie
- pinpoint pupillen
- sympathomimetica syndroom
- excitatie centraal zenuwstelsel
- stuipen
- tachycardie

- hypertensie

3. diagnose

- primaire benadering
- tracht het agens zo accuraat mogelijk te identificeren.  Stuur zo nodig een persoon naar de plaats van inname om eventuele verpakkingen te verzamelen.
- tracht het tijdstip van ingestie zo accuraat mogelijk vast te stellen
- contacteer het antigifcentrum in geval van twijfel of voor bijkomende informatie (België:070/ 245 245)
- Labo
- electrolieten
- glycaemie
- ureum
- creatinine
- bereken de anion gap: ((Na+) - ((Cl-) + (HCO3-))
- normaalwaarde: 8 - 12
- gestegen waarden bij
- alcoholische ketoacidosis
- cyanide-, koolmonoxide-, salicylaten-, tolueen-, methanol- en metformin- intoxicaties
- diabetische ketoacidose
- paraldehyde-, phenformin- en ijzerintoxicatie
- lactaatacidose tgv andere oorzaken
- etyleenglycolintoxicaties
- starvation ketose.
- osmolaliteit
- bereken de osmolal gap: gemeten osmolaliteit - berekende osmolaliteit
- berekende osmolaliteit: 2 (Na+) + glycaemie/18 + ureum/2,8 + ethanol in mg%/4,6
- waarden > 10 bij
- methanol-, ethanolintoxicatie
- mannitol-, glycerine-, sorbitolintoxicatie
- isopropylalcohol-, ethyleen glycol- of acetonintoxicatie.
- normale osmolal gap-waarden sluiten een intoxicatie niet uit!
- zwangerschapstest
- paracetamol-waarde in geval van suicidale ingestie
- toxicologiescreening
- EKG
- dysrhytmie
- QRS of QT veranderingen
- CT-scan

- in geval van afwijkende mentale toestand, niet duidelijk toe te schrijven aan het intoxicerende agens.

4. DD

- denk aan andere redenen van een gewijzigde mentale toestand
- intracraniele massa of bloeding (intracerebrale bloeding of subarachnoidale bloeding)
- infectie, sepsis
- endocriene stoornissen
- hypothermie
- hypoxie
- metabole afwijkingen

- psychogene mentale verstoring

 

5. behandeling
 
  prehospitaal
- vorm een zo accuraat mogelijk beeld van de situatie
- zoek naar pillen en verpakkingen
- zoek naar drugs-parafernalia
- zoek naar getuigen
- neem alle pillen en verpakkingen mee naar het hospitaal
- immobiliseer niet coöperatieve patienten
- check voor andere letsels
- ten gevolge van  trauma
- medische voorgeschiedenis
- monitor vitale parameters
- plaats een intraveneuze lijn
  spoeddienst
- initiele stabilisatie
- ABC
- intubatie, oxygenatie en/of beademing zo nodig.
- maagspoeling
- pulse oxymetrie
- cardiale monitoring
- in geval van hypotensie
- dien NaCl 0,9% toe in meerdere bolussen
- geef trendelenburghouding
- geef zo nodig vaspressoren bij persisterende hypotensie
- in geval van bradycardie
- geef atropine
- eventueel cardiale pacing
- bij gewijzigd bewustzijn
- overweeg de toediening van
Thiamine (100 mg IV of IM -- pediatrie 50mg)
Naloxone (initieel 0,4 mg - 2 mg IV of IM--pediatrie 0,1 mg/kg)
Anexate
hypertone glucose (1 amp van 50ml/25gr IV -- pediatrie 2-4 ml/kg glucose 25% IV)
- verdere behandeling
- decontaminatie
- preventie van systemische absorptie van het agens. 
- overweeg toediening van Ipecasiroop.  Kan prehospitaal gebruikt worden maar geeft geen betere effecten dan aktieve kool
- maagsondage en lavage: te overwegen bij potentieel dodelijke dossages of producten indien de ingestie minder dan een uur gebeurd is en een antidotum niet (onmiddellijk) beschikbaar is.
- actieve kool: het meest effectief indien toegediend binnen een paar uur na ingestie bij de meeste agens.  Gecontraindiceerd bij caustische producten, obstructiebeeld of niet beveiligde luchtweg bij bewustzijnsdaling.  Niet geindiceerd bij metalen, alcohol of kaliumintoxicatie owv ineffectieve binding. dosering: 1 - 2 gr/ kg PO
- laxativa: worden toegediend bij de eerste dosis actieve kool om de gastrointestinale transit te verhogen.  Niet frequent toedienen
- lavementen: polyethyleenglycol-lavementen geven een goed resultaat zonder electrolietenstoornissen te veroorzaken.  Overwegg ook in geval van intoxicatie met producten die slecht binden aan actieve kool, bij ingestie van producten met vertraagde vrijzetting of bij drugkoeriers (stuffers/body packers).  Gecontraindiceerd bij darmobstructies, perforaties of hypotensie.
- doorgedreven eliminatie
- om systemisch opgenomen producten te elimineren
- multiple dosis actieve kool bij theopylline-, carbamazepine- of phenobarbitalintoxicaties
- urinaire alkalisering bij intoxicatie met salicylaten of phenobarbital
- hemodialyse of hemoperfusie bij intoxicatie met lithium, salicylaten, theophylline of toxische dosissen alcohol.
- antidota
- paracetamol: acetylcysteine (Lysomucil)
- anticholinergica: physostigmine
- arsenicum: BAL, Ca-EDTA
- Bezodiazepines: flumazenil
- Betablockers: glucagon
- calcium entry blockers: calcium, calciuchloride, calciumgluconaat, insuline
- koolmonoxide: zuurstof, hyperbare zuurstof
- coumarinederivaten: vitamine K
- cyanide: cyanide antidote kit
- digoxine: Digibind
- ethyleen glycol: ethanol, 4-methylpyrazol
- ijzer: deferoxamine
- lood: BAL, Ca-EDTA
- mercuur: Ca-EDTA
- Methanol: ethanol, 4-methylpyrazole
- methemoglobinaemie: methyleen blauw
- opiaten: Naloxone 0,4 - 2 mg IV of IM (pediatrie: 0,1 mg/kg)
- organofosfaten: atropine, pralidoxime
- tricyclische antidepressiva: NaHCO3

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren