Overslaan en naar de inhoud gaan

Diagnose in H2O huishouding

Diagnose in H2O huishouding

 Active Image

Stoornissen in de waterhuishouding kunnen ontstaan door volumetoename (expansie) of door volumeafname (dehydratatie).
Naargelang de eventuele afwijking van de toniciteit van het bloed die hiermee gepaard gaat, worden de oorzaken onderverdeeld in
 
isotone               expansie  /    dehydratatie
hypotone            expansie  /    dehydratatie
hypertone           expansie  /    dehydratatie

 

1. Isotone expansie

1.  OORZAKEN
-    overvullen met isotone vloeistoffen
-    hartdecompensatie
-    nefrotisch syndroom
-    levercirrose
-    ziekte van Cushing
     ( primaire hyperaldosteronemie)
-    GM?
 
2.  KLINIEK
-    snelle gewichtstoename
-    oedeem:             -    enkels
                              -    stuit
-    stuwing:             -    CVD ++
                              -    arteriële bloeddruk ++
                              -    pols ++
                              -    hartdecompensatie
                              -    longoedeem
-    3e ruimte vocht:  -    ascites
                              -    pleuravocht
 
3.  THERAPIE
-    lasix 40mg (herhalen zo nodig)
-    als hypo-albuminemie
     ->  toedienen albumine 20%
 

 

2. Hypotone expansie

H2O toename -> Na+ toename
 
1.  OORZAKEN
-    verhoogd ADH ++
-    levercirrose/hartdecompensatie/oedeem
     ->  reeds hyponatriëmie
          +   toedienen diuretica voor oedeem
               => nog meer verlies Na+
-    ernstig vochtverlies met veel vochttoediening
     *    bv. -    polytrauma
               -    operaties
               -    sepsis
     *    werkwijze:
               -    verminderd effectief circulerend volume
               -    afbraak metabolieten -> vrijkomen water
               -    stress en pijn -> vrijkomen ADH++
               -    onvoldoende oxygenatie -> verstoorde Na/K pomp
                    -> Na blijft in cellen
 
2.  THERAPIE
-    vochtrestrictie: 600-800 ml/24h
-    oorzaak behandelen

 

3. Hypertone expansie

Na toename -> H2O toename
 
1.  OORZAKEN
->  iatrogeen
-    te snel toedienen van:    -    NaHCO3
                                        -    NaCl
                                        -    mannitol
-    bij normale nierfunctie: Na+ wordt uitgescheiden
 
2.  THERAPIE
-    snelwerkende diuretica
-    !!!! geen mannitol!!!!
-    als ernstig gedaalde nierfunctie -> dialyse

 

4. Isotone dehydratatie

1.  OORZAKEN
-    plasmaverlies:     
     *    brandwonden
     *    bloedende wonden
-    Gastro-intestinaal verlies:
     *    braken
     *    diarree
     *    drainage lichaamsvochten (fistels)
-    renaal verlies:
     *    nefritis
     *    bijnierschorsinsufficiëntie
     *    gebruik diuretica
-    3e ruimte:
     *    peritonitis
     *    retroperitonale bloeding
     *    ontstekingen
     *    verbrandingen
 
2.  KLINIEK
-    algemene achteruitgang in korte tijd
-    dorst
-    dehydratatiebeeld
    *     huidtugor
     *    slijmvliezen droog
     *    lage oogboldruk
-    beeld van hypovolemie
     *    zwak - moe
     *    tachycardia
     *    zwakke pols
     *    centraal veneuze druk - -(collaberen huidvenen)
     *    hypotensie -> shock (15-20% verlies)
-    beeld van verlaagd effectief circulerend volume:
     *    huid:                  bleek, klam, capillair refill --, koud
     *    bewustzijn:         verwardheid, onrust
     *    urineproductie:    oligurie, < 20-25 ml/h     
-    labo:
     *    urine:                 verminderd natrium
                                   osmoll urine/plasma > 1.3
     *    bloed:                Hb ++
                                   Hct ++
                                   ureum ++
                                   creatinine ++
 
3.  THERAPIE
-    IV vochttoediening (isotoon)
-    oorzaak uitschakelen

 

 5. Hypotone deshydratatie

Na+ verlies >> H20 verlies
 
1.  OORZAKEN
-    bijniercortex insufficiëntie
          ->  geen aanmaak ADH
                    ->  verminderd concentrerend vermogen nieren
-    verhoogd Na verlies in de nieren (chronische pyelonefritis)
-    geforceerde diurese
-    UWI
-    polyurische fase van nierinsufficiëntie
 
2.  THERAPIE
-    isotone NaCl 0.9%
 
 
 
 

6. Hypertone deshydratatie

1.  DEFINITIE
-    verlies H20 >> verlies natrium
-    extracellulair volume --
-    intracellulair volume --
-    plasmaosmoll ++
 
2.  OORZAKEN
-    diabetes insipidus
-    vochtverlies via:   
               *    huid: extreme zweetsecretie: sport, koorts
               *    longen
-    osmotische diurese:
               *    diabetische ontregeling: -    hyperosmolair niet-ketonisch
                                                       -    ketoacidotische ontregeling
               *    toediening mannitol
               *    eiwitrijke sondevoeding (geef ureumvorming)
 
3.  THERAPIE
-    toedienen H2O:   -    glucose 5%
                              -    NaCl 0.65%
-    inschatten H20 tekort ->     {0.5 x lich. gew (kg) x {(Na+)pl-140}} / 140

Voeg een nieuwe reactie toe

Login om te reageren